"Go into all the world and preach the gospel"

อบันไดไปสู่ความรอดคือะไร?

522eb19395bd716209139e509e5b54f148183_640

คำตอบ: คนมากมายกำลังตามหา “บันไดไปสู่ความรอด” คนชอบคิดถึงเรื่องคู่มือการสอนแบบบันไดห้าขั้นที่ ถ้าเราปฏิบัติตามจะส่งผลให้ได้รับความรอด ตัวอย่างเรื่องนี้คือศาสนาอิสลามกับหลักปฏิบัติ 5 ประการ ตามศาสนาอิสลาม ถ้าเชื่อฟังหลักปฏิบัติ 5 ประการ ก็จะได้รับความรอด เพราะความคิดเรื่องกระบวนการปฏิบัติทีละขั้นตอนนำไปสู่ความรอดเป็นที่น่าสนใจมาก ในชุมชนคริสเตียนคนมากมายทำผิดพลาดเรื่องความรอดที่นำเสนอว่าเป็นผลมาจากกระบวนการปฏิบัติทีละขั้นตอน ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกมีศีลศักดิ์สิทธิ์เจ็ดประการ คริสเตียนนิกายต่างๆเพิ่มการรับบัพติสมา การสารภาพบาปต่อที่ประชุม การหันจากบาป การพูดภาษาแปลกๆ ฯลฯ เป็นบันไดไปสู่ความรอด

แต่พระคัมภีร์มีเพียงขั้นตอนเดียวที่นำไปสู่ความรอด เมื่อผู้คุมชาวฟีลิปปี ถามเปาโลว่า “ข้าพเจ้าจะต้องทำอย่างไรจึงจะรอดได้” เปาโลตอบกลับว่า “จงเชื่อในพระเยซูคริสต์และท่านจะรอดได้” (กิจการ 16:30-31)

ความเชื่อศรัทธาในพระเยซูคริสต์ว่าทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดคือ “ขั้นตอน”เดียวเท่านั้นที่พบความรอด ข้อพระคำในพระคัมภีร์กล่าวอย่างชัดเจนบริบูรณ์ เราทุกคนได้กระทำบาปเป็นปฏิปักษ์กับพระเจ้า (โรม 3:23) เพราะบาปของเรา เราสมควรที่จะถูกแยกออกจากพระเจ้าชั่วนิรันดร์ (โรม 6:23) เพราะความรักที่ทรงมีต่อเรา (ยอห์น 3:16) พระเจ้าผู้ทรงสภาพมนุษย์และสิ้นพระชนม์แทนเรา ทรงยอมแบกรับโทษที่เราสมควรได้รับ (โรม 5:8; 2 โครินธ์ 5:21) พระเจ้าทรงสัญญาให้อภัยบาปและทรงประทานชีวิตนิรันดร์ในสวรรค์แก่ทุกคนที่ได้รับ โดยพระคุณผ่านทางความเชื่อพระเยซูคริสต์ว่าทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอด (ยอห์น 1:12; 3:16; 5:24; กิจการ 16:31)

ความรอดนั้นไม่ใช่ขั้นตอนตายตัวที่เราจะต้องทำตามเพื่อจะได้รับความรอด

ใช่แล้ว คริสเตียนทั้งหลายควรรับพิธีบัพติสมา ใช่แล้ว คริสเตียนทั้งหลายควรสารภาพต่อที่ประชุมว่าพระคริสต์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอด ใช่แล้ว คริสเตียนทั้งหลายควรหันเสียจากบาป ใช่แล้ว คริสเตียนทั้งหลายควรประพฤติโดยเชื่อฟังพระเจ้า อย่างไรก็ตาม สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นบันไดไปสู่ความรอด สิ่งเหล่านี้เป็นผลเนื่องจากความรอด เพราะบาปของเรา เราไม่สามารถรอดได้โดยวิถีทางของเราเอง เราสามารถทำตามบันได1,000 ขั้น และมันจะไม่เพียงพอ นั่นคือเหตุผลที่พระเยซูทรงสิ้นพระชนม์แทนเรา ในที่สุด เราก็ไม่สามารถชดใช้หนี้บาปของเราที่มีต่อพระเจ้า หรือทำความสะอาดตัวเองจากความบาปได้ แต่พระเจ้าองค์เดียวเท่านั้นที่ทรงทำให้ความรอดของเราสมบูรณ์ และพระองค์ได้ทรงกระทำแล้ว พระเจ้าได้ทรงกระทำให้ “บันไดขั้นตอน” เสร็จสิ้นแล้วอย่างสมบูรณ์ และดังนั้นความรอดมาสู่ทุกคน ผู้ซึ่งจะได้รับจากพระองค์

ความรอดและการให้อภัยบาปไม่ได้เกี่ยวกับขั้นตอนต่อไปนี้ เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการรับ

พระคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด และตระหนักว่าพระองค์ได้ทรงกระทำเพื่อเรา

พระเจ้าทรงต้องการเพียงขั้นตอนเดียวจากเรา – ต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยอย่างสุดจิตสุดใจและไว้วางใจในพระองค์ผ็เดียวว่าทรงเป็นทางแห่งความรอด นั่นคือสิ่งที่เห็นชัดว่าความเชื่อของคริสเตียนโดดเด่นจากทุกศาสนาใดในโลก แต่ละศาสนาที่มีบันไดขั้นตอนที่จะต้องปฏิบัติตามเพื่อให้ได้รับความรอด ความเชื่อของคริสเตียนคือยอมรับว่าพระเจ้าได้ทรงกระทำทุกขั้นตอนเสร็จบริบูรณ์แล้ว และทรงเพียงแต่เชิญเราให้มาเชื่อต้อนรับพระองค์

  • Share

Exposed Truth

Follow me on Twitter

August 2018
M T W T F S S
« Jan    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

TubePress

YouTube responded to TubePress with an HTTP 410 - No longer available
You can submit Url to hotid.org the hottest of the internet directory. This site is submitted under Christianity Directory
Follow

Get every new post delivered to your Inbox

Join other followers

%d bloggers like this: