"Go into all the world and preach the gospel"

พระคัมภีร์พูดเกี่ยวกับการเหยียดผิว, การมีอคติ, การเลือกที่รักมักที่ชังไว้ว่าอย่างไร?

vfbe

คำถาม: พระคัมภีร์พูดเกี่ยวกับการเหยียดผิว, การมีอคติ, การเลือกที่รักมักที่ชังไว้ว่าอย่างไร?

คำตอบ: ประการแรกที่เราจะต้องเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้คือเรามีชนชาติเดียวเท่านั้น – มนุษยชาติ – คนขาว คนแอฟริกัน คนเอเชีย คนอินเดียแดง คนอาหรับ คนยิว, ฯลฯ ไม่ใช่คนต่างชาติพันธุ์ แต่ต่างเชื้อชาติเท่านั้น มนุษยชาติมีบุคลิกลักษณะเหมือนกัน (แต่อาจมีความแตกต่างกันบ้างเล็กน้อย) ที่สำคัญคือมนุษย์ทุกคนถูกสร้างขึ้นมาตามพระฉายาของพระเจ้า (ปฐมกาล 1:26-27) พระเจ้าทรงรักโลก (ยอห์น 3:16) พระเยซูทรงให้ชีวิตของพระองค์กับคนทั้งโลก (1 ยอห์น 2:2) แน่นอนคำว่า “คนทั้งโลก” ครอบคลุมไปถึงมนุษย์ทุกชาติพันธุ์

พระเจ้าทรงไม่แสดงความลำเอียงหรือเลือกที่รักมักที่ชัง (เฉลยธรรมบัญญัติ 10:17; กิจการ 10:34; โรม 2:11; เอเฟซัส 6:9) เพระฉะนั้นเราจึงควรเป็นเช่นนั้นด้วย ยากอบ 2:4 บอกว่าผู้ที่แสดงความลำเอียงก็เป็น “ผู้วินิจฉัยด้วยใจชั่ว” ดังนั้นแทนที่จะเป็นเช่นนั้นเราควร “รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง” (ยากอบ 2:8) ในพันธสัญญาเดิม พระเจ้าทรงแยกมนุษยชาติออกเป็นสอง “ชนชาติ” คือ ชาวยิวและชาวต่างชาติ พระประสงค์ของพระเจ้าคือให้คนยิวเป็นชนชาติปุโรหิตเพื่อปรนนิบัติชาวต่างชาติ แต่แทนที่จะเป็นเช่นนั้นกลับเป็นว่าคนยิวโดยส่วนใหญ่เกิดความหยิ่งในสถานภาพของตนเองและรังเกียจคนต่างชาติ ดังนั้นพระเยซูคริสต์จึงทรงทำลายกำแพงแห่งความเป็นศัตรูกันลงไปเสีย (เอเฟซัส 2:14) การเหยียดผิว, การมีอคติ, การเลือกที่รักมักที่ชัง ทุกรูปแบบเป็นการดูถูกสิ่งที่พระคริสต์ได้ทรงกระทำบนไม้กางเขน

พระเยซูทรงสั่งให้เรารักซึ่งกันและกันเหมือนอย่างที่พระองค์ทรงรักเรา (ยอห์น 13:34) หากพระเจ้าทรงลำเอียง และรักเราด้วยความลำเอียง นั่นก็หมายความว่าเราจำเป็นที่จะต้องรักผู้อื่นด้วยมาตรฐานแบบนั้นด้วย พระเยซูทรงสอนไว้ในตอนจบของหนังสือมัทธิวบทที่ 25 ว่า ซึ่งเราได้กระทำแก่คนใดคนหนึ่งในพวกพี่น้องของพระองค์ถึงแม้จะต่ำต้อยเพียงไร ก็เหมือนได้กระทำแก่พระองค์ด้วย หากเราดูถูกผู้ใด ก็เท่ากับว่าเราได้ทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องกับผู้ที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้นมาตามพระฉายของพระองค์ ซึ่งเท่ากับว่าเรากำลังทำร้ายคนที่พระเจ้าทรงรักและคนที่พระเยซูได้ทรงยอมสิ้นพระชนม์เพื่อเขา

การเหยียดผิว, ในรูปแบบและระดับที่แตกต่างกัน, คือโรคระบาดที่เกิดขึ้นในมนุษย์มาเป็นเวลาหลายพันปีมาแล้ว พี่น้องทุกชาติพันธุ์ มันไม่ควรจะเป็นเช่นนั้นเลย! พี่น้องที่ถูกเหยียดผิว, ถูกมีอคติ, ถูกเลือกที่รักมักที่ชัง – ท่านต้องให้อภัย – หนังสือเอเฟซัส 4:32 กล่าวว่า “และท่านจงเมตตาต่อกัน มีใจเอ็นดูต่อกัน และอภัยโทษให้กันเหมือนดังที่พระเจ้าได้ทรงโปรดอภัยโทษให้ท่านในพระคริสต์นั้น” แน่นอนผู้เหยียดผิวไม่สมควรจะได้รับการให้อภัยจากท่าน แต่เรายิ่งไม่สมควรที่จะได้รับการให้อภัยจากพระเจ้ายิ่งไปกว่านั้นมากมายนัก! ส่วนผู้ที่ทำผิดในการเหยียดผิว, การมีอคติ, การเลือกที่รักมักที่ชัง – ท่านจำเป็นที่จะต้องกลับใจใหม่และ “จงถวายตัวของท่านแด่พระเจ้า เหมือนหนึ่งคนที่เป็นขึ้นมาจากความตายแล้ว และจงให้อวัยวะเป็นเครื่องใช้ในการชอบธรรมถวายแด่พระเจ้า” (โรม 6:13) ขอให้ข้อพระคัมภีร์ในหนังสือกาลาเทีย 3:28 เป็นจริงด้วยเถิด “จะไม่เป็นยิวหรือกรีก จะไม่เป็นทาสหรือไท จะไม่เป็นชายหรือหญิง เพราะว่าท่านเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยพระเยซูคริสต์”

  • Share

Exposed Truth

Follow me on Twitter

August 2018
M T W T F S S
« Jan    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

TubePress

YouTube responded to TubePress with an HTTP 410 - No longer available
You can submit Url to hotid.org the hottest of the internet directory. This site is submitted under Christianity Directory
Follow

Get every new post delivered to your Inbox

Join other followers

%d bloggers like this: