"Go into all the world and preach the gospel"

ฉันจะได้รับการอภัยโทษบาปจากพระเจ้าได้อย่างไร?

522eb5fa1c10717204c7849efc50c05d91d71_640

 

คำตอบ: ในพระธรรม (กิจการ 13:38) เขียนไว้ว่า “เหตุฉะนั้นพี่น้องทั้งหลาย จงเข้าใจเถิดว่า โดยพระองค์ นั้นแหละจึงได้ประกาศการยกความผิดแก่ท่านทั้งหลาย”

การอภัยโทษคืออะไร? และทำไมฉันจึงจำเป็นต้องได้รับ?

คำว่า “การให้อภัย” หมายถึงการชำระให้สะอาด การยกโทษให้ การยกเลิกหนี้ให้ เมื่อเรากระทำผิดต่อใครบางคน เราต้องการ การให้อภัยจากเขา เพื่อให้ความสัมพันธ์กลับมาคืนดีดังเดิม การให้อภัยไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเราสมควรได้รับการยกโทษ ไม่มีใครสมควรได้รับการยกโทษเลย แต่การให้อภัยเป็นการกระทำด้วยความรัก ความเมตตา และพระคุณ การให้อภัยเป็นการตัดสินใจที่จะไม่ถือโทษคนอื่น ไม่ว่าเขาจะกระทำอย่างไรต่อคุณก็ตาม

พระคัมภีร์บอกเราว่า เราทั้งหลายต้องการการให้อภัยจากพระเจ้า เพราะเราได้กระทำบาป ในพระธรรม (เอเสเคียล 7:20) บอกว่า “ไม่มีผู้ชอบธรรมสักคนหนึ่งในโลกนี้เลย ไม่มีผู้ใดเลยที่ไม่เคยกระทำบาป” ในพระธรรม(1 ยอห์น 1:8) กล่าวว่า “ถ้าเราทั้งหลายจะว่าเราไม่มีบาป เราก็ลวงตนเอง และสัจจะไม่ได้อยู่ในเราเลย” ความบาปเป็นการกระทำชั่วต่อพระเจ้า ในพระธรรม (สดุดี 51:4) ดังนั้น เราจึงจำเป็นต้องได้การให้อภัยจากพระเจ้า ถ้าบาปของเราไม่ได้รับการอภัย เราจะต้องทนทุกข์กับผลของความบาปตลอดกาล ในพระธรรม (มัทธิว 25:46 และ ยอห์น 3:36)

การให้อภัย – ฉันจะได้รับการให้อภัยได้อย่างไร?

ขอบคุณพระเจ้า ที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งความรักและความเมตตา ผู้ทรงปรารถนายกโทษบาปให้เรา! ในพระธรรม (2 เปโตร 3:9) บอกเราว่า “…แต่พระองค์ได้ทรงอดกลั้นพระทัยไว้ เพราะเห็นแก่ท่านทั้งหลายมาช้านาน พระองค์ไม่ทรงประสงค์ที่จะให้ผู้หนึ่งผู้ใดพินาศเลย แต่ทรงปรารถนาที่จะให้คนทั้งปวงกลับใจเสียใหม่” พระเจ้าปรารถนายกความผิดบาปของเรา พระองค์จึงจัดเตรียมการยกโทษให้แก่เราแล้ว

โทษประการเดียวของความบาปคือความตาย ในประโยคแรกของพระธรรมโรม 6:23 เขียนไว้ว่า “เพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตาย…” ความตายชั่วกัปชั่วกัลป์คือสิ่งที่เราจะได้รับจากความบาปของเรา แต่โดยแผนการอันสมบูรณ์ของพระเจ้า พระองค์ทรงเสด็จมาเป็นมนุษย์ คือ พระเยซูคริสต์ ในพระธรรม (ยอห์น 1:1-14) พระเยซูทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน รับโทษที่เราสมควรต้องได้รับ คือความตาย ใน ในพระธรรม (2 โครินธ์ 5:21) ได้สอนเราว่า “เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงกระทำพระองค์ผู้ทรงไม่มีบาปให้บาป เพราะเห็นแก่เรา เพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์” พระเยซูทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน รับโทษแทนเรา! เพราะการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูได้ชำระล้างความบาปทั้งหมดของโลกนี้แล้ว ในพระธรรม (1 ยอห์น 2:2) กล่าวว่า “และพระองค์ทรงเป็นผู้ลบล้างพระอาชญาที่ตกกับเราทั้งหลาย เพราะบาปของเรา และไม่ใช่แต่บาปของเราพวกเดียว แต่ของมนุษย์ทั้งปวงในโลกด้วย” พระเยซูทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย และทรงประกาศชัยชนะของพระองค์เหนือความบาปและความตาย ในพระธรรม (1โครินธ์ 15:1-28) จงสรรเสริญพระเจ้า ที่โดยการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูคริสต์และการฟื้นคืนพระชนม์ของพระองค์ ทำให้สิ่งที่กล่าวไว้ในประโยคหลังพระธรรมโรม 6:23 เป็นความจริง “…แต่ของประทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา”

คุณต้องการให้ความบาปของคุณได้รับการอภัยหรือไม่?

คุณมีความรู้สึกผิดที่ทำให้คุณรู้สึกว่ามีอะไรติดค้างอยู่ และไม่สามารถหลุดพ้นไปได้หรือไม่? เพียงคุณมีความเชื่อและรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด ความผิดบาปของคุณก็จะได้รับการให้อภัย ในพระธรรม (เอเฟซัส 1:7) เขียนไว้ว่า “ในพระเยซูนั้น เราได้รับการไถ่บาปโดยพระโลหิตของพระองค์ คือได้รับการอภัยโทษบาปของเราโดยพระกรุณาอันอุดมของพระองค์” พระเยซูได้ชดใช้หนี้ให้เรา เพื่อเราจะได้รับการอภัยโทษ สิ่งที่คุณต้องทำมีเพียง ขอให้พระเจ้ายกโทษให้คุณโดยผ่านทางพระเยซู และเชื่อว่าพระเยซูทรงสิ้นพระชนม์เพื่อชำระล้างบาปของคุณ และพระองค์จะทรงยกโทษให้คุณ! ในพระธรรม (ยอห์น 3:16-17) ได้กล่าวถึงข้อความอันแสนวิเศษไว้ดังนี้ “เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์ เพราะว่าพระเจ้าทรงให้พระบุตรเข้ามาในโลก มิใช่เพื่อพิพากษาลงโทษโลก แต่เพื่อช่วยกู้โลกให้รอดโดยพระบุตรนั้น” การให้อภัย – ง่ายอย่างนั้นเชียวหรือ?

ใช่.! มันง่ายนิดเดียว..คุณไม่สามารถกระทำสิ่งใดเพื่อชำระหรือชดเชยการให้อภัยจากพระเจ้าได้ คุณทำได้เพียงรับจากพระองค์ โดยผ่านความเชื่อ ผ่านทางพระคุณและพระเมตตาของพระเจ้า ถ้าคุณต้องการรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดและรับการให้อภัยโทษจากพระเจ้า นี่คือตัวอย่างคำอธิษฐาน (แต่การอธิษฐานตามนี้ หรือการอธิษฐานใด ๆ ก็ตาม ไม่ได้ช่วยให้คุณได้รับความรอด มีเพียงความไว้วางใจในพระเยซูคริสต์เท่านั้นที่ทำให้ความผิดบาปได้รับการอภัย) คำอธิษฐานนี้เป็นวิธีการง่าย ๆ ที่จะแสดงถึงความเชื่อของคุณที่มีในพระเจ้า และเป็นการขอบคุณพระองค์ที่ทรงเตรียมการอภัยโทษให้แก่คุณ.. “ ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์รู้ว่า ได้กระทำบาปต่อพระองค์ และข้าพระองค์สมควรได้รับการลงโทษ แต่พระเยซูคริสต์ทรงรับโทษไปจากตัวข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะได้รับการยกโทษโดยผ่านทางความเชื่อในองค์พระคริสต์ ข้าพระองค์จะหันหลังให้กับความบาปของข้าพระองค์ และขอมอบความไว้วางใจในพระองค์สำหรับการไถ่ข้าพระองค์ให้พ้นจากบาป ขอสรรเสริญสำหรับพระคุณอันยิ่งใหญ่ และการให้อภัยจากพระองค์ ทูลขอในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า. อาเมน!”

  • Share

Exposed Truth

Follow me on Twitter

August 2018
M T W T F S S
« Jan    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

TubePress

YouTube responded to TubePress with an HTTP 410 - No longer available
You can submit Url to hotid.org the hottest of the internet directory. This site is submitted under Christianity Directory
Follow

Get every new post delivered to your Inbox

Join other followers

%d bloggers like this: